PROVOZNÍ ŘÁD

03.03.2010 20:55

 

Základní umělecké školy ve Valašských Kloboukách

 

 

1.      Základní umělecká škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

2.      Na ZUŠ se vyučuje v oborech: hudebním, tanečním a výtvarném.

3.      Studium se dělí na studium přípravné a studium v I. a II. cyklu.

4.      Ke studiu přijímá žáky ředitel a odborná komise složená z pedagogů školy

         na základě zápisu nebo talentových zkoušek.

5.      Na začátku šk. roku jsou všichni žáci povinni se přihlásit u svého třídního

         učitele nejpozději do 10. září. Po tomto datu budou neomluvení žáci

         vyškrtnuti ze seznamu žáků.

6.      Ze studia se mohou žáci odhlásit pouze v pololetí nebo na konci šk. roku

         a to jen po dohodě s rodiči /zák.zástupci/. Ukončí-li žák návštěvu školy během pololetí,

         trvá povinnost placení školného vždy za celé pololetí. Toto nařízení neplatí pouze

         v případě přesídlení nebo ze zdravotních důvodů žáka /potvrzeno lékařem/.

7.      Škola se pro žáky otevírá ve 12.45 hodin. Přijatí žáci jsou povinni zúčastňovat se

         vyučování pravidelně v určenou dobu, přicházet do vyučování včas, pokud možno

         ne dřív jak 5 min. před začátkem vyučování.

8.      Žáci jsou povinni se zúčastňovat všech předmětů určených učebními osnovami.

         Výjimky povoluje pouze ředitel školy. Žák je povinen oznámit třídnímu učiteli,

         jestliže chce  vystupovat na jiných akcích, které ZUŠ nepořádá.

9.      Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče /zák.zástupci/ telefonicky /sms/ či ústně

         třídnímu učiteli.

10.    Hudební nástroje a jiné učební pomůcky lze se souhlasem ředitele zapůjčit

         pouze žákům školy. Při převzetí podepíší rodiče /zák.zástupci/ reverz. Jakékoliv

         znehodnocení nebo ztrátu zapůjčeného nástroje nebo učební pomůcky zaplatí

         rodič v plném rozsahu.

11.    Výši školného stanoví ředitel školy.

12.   Školné za žáka je rodič povinen zaplatit nejpozději do 31.10. za I.pololetí, tj. 5 měsíců

        jednorázově a do 31.3. za II. pololetí, tj.5 měsíců jednorázově. Školné se platí třídnímu

        učiteli proti vystavenému dokladu.

13.   Žákovi se poskytuje sleva na školném pouze v případě, že jeho nepřítomnost 

        nebo nepřítomnost jeho třídního učitele přesáhne nepřetržitě 4 týdny za sebou

        ze závažných důvodů.

14.   Přípravný a první ročník nástrojové výuky je rokem zkušebním a je proto nutné, aby byl

        žák klasifikován známkou nejméně chvalitebnou. Opakování ročníku je možné pouze ze

        zdravotních nebo jiných závažných důvodů. Jestliže je žák klasifikován z hlavního před-

        mětu známkou neuspokojivý, je ze ZUŠ propuštěn.

15.   Všichni žáci jsou vždy na začátku školního roku poučeni o hygienických

        a bezpečnostních předpisech na škole.   

16.   Žáci nejsou oprávněni sami a bez svolení provádět jakékoliv úpravy a

        manipulace na  zařízení školy. Každé poškození školního majetku uhradí

        za žáka rodič /zák.zástupce/.

17.   Žáci, rodiče nebo jejich doprovod jsou povinni se ve škole přezouvat. Veškeré osobní

        věci a oblečení si žáci berou s sebou do třídy. Cenné věci žáci do školy nenosí. Za ztráty

        osobních věcí na chodbách vedení školy ani třídní učitelé nezodpovídají.

18.   Žáci jsou povinni po vstupu do školní budovy chovat se ukázněně, neběhat

        po chodbách a nerušit hlukem vyučování ve třídách.

19.   Všichni žáci jsou povinni zdravit učitele a všechny dospělé osoby v objektu školy i mimo

        školu.

20.   Žáci oslovují učitele paní učitelko, pane učiteli, žáci se mezi sebou oslovují jménem nebo

        příjmením, učitelé oslovují žáky jménem nebo příjmením.

21.   Uzamčení budovy zajistí vyučující, který poslední odchází ze školy.

22.   Do ZUŠ je zakázán vstup cizím osobám a všem, kteří nejsou žáky nebo

        zaměstnanci školy. Všechny návštěvy cizích osob se musí hlásit v ředitelně školy.

—————

Zpět